Uvjeti poslovanja

Uvjeti poslovanja Agencija Nekretnine Ines d.o.o., posluje od Ožujka 2010g u mjestu Zaprešić nadomak Zagreba. Svojim klijentima nudimo sljedeće usluge: 

 • usluga posredovanja pri kupnji nekretnine
 • usluga posredovanja pri prodaji nekretnine
 • usluga posredovanja pri zakupu/najmu ili zamijeni nekretnine
 • tržišnu procijenu nekretnine
 • selekciju kupaca
 • dodatno oglašavanje nekretnina na tuzemnim i inozemnim portalima
 • pravno savjetovanje u suradnji sa našim odvjetničkim uredima
 • mogućnost legalizacije objekta ili projektiranje u suradnji sa našim suradnicima
 • provjeru imovinsko-pravnih odnosa
Sve navedene usluge obavljamo savjesno prema propisanim uvjetima o poslovanju donešenim na osnovu Zakona o posredništvu od 23. Listopada 2007g. 

Što Vam je potrebno za prodaju Vaše nekretnine: 
Kuća:
 • Pravovaljani vlasnički list
 • Izvod iz katastra
 • Kopija građevinske dozvole
 • Kopija uporabne dozvole ( ukoliko je Vaša kuća izgrađena u periodu od 1991-do danas)
 • Uvjerenje o datiranju nekretnine ( ukoliko je Vaša nekretnina izgrađena prije 15.02.1968godine, zatraži se u uredu za graditeljstvo nadležne općine)
 • Rješenje o izvedenom stanju s žigom pravomoćnosti, Energetski certifikat
Stan:
 • Pravovaljani vlasnički list/posjedovni list ( izvadak iz knjige položenih ugovora, gruntovnica)
 • Kopija građevinske dozvole, kopija uporabne dozvole, Rješenje o izvedenom stanju s žigom pravomoćnosti, Energetski certifikat
Zemljište:
 • Pravovaljani vlasnički list
 • Kopija izvoda iz katastarskog plana
 • Uvjeti gradnje ( odnose se na građevinska neizgrađena zemljišta i izdaju se u uredu za graditeljstvo nadležne općine uz zahtjev vlasnika).
 • Lokacijska informacija

OPĆI UVJETI POSLOVANJA I OBVEZE:

Sukladno odredbama Zakona o posredovanju u prometu nekretnina (“NN“br. 107/07)

Klasa: 133-02/10-02/187, Urudžbeni broj : 311-14-10-04, U Zagrebu, 3 Prosinac 2010
Nekretnine Ines d.o.o. za posredovanje u prometu nekretnina donosi:

OPĆI UVJETI POSLOVANJA

Ovim se Općim uvjetima poslovanja utvrđuje poslovni odnos  i pravila ponašanja između Nekretnine Ines  d.o.o. kao Posrednika s jedne strane i fizičke ili pravne osobe kao Nalogodavca s druge strane.

Posrednik  Posrednik u prometu nekretnina je trgovačko društvo, trgovac pojedinac ili obrtnik, registriran za obavljanje djelatnosti posredovanja u prometu nekretnina koji ima sjedište na teritoriju Republike Hrvatske. Posrednik u prometu nekretnina je i trgovačko društvo, trgovac pojedinac ili obrtnik, registriran za obavljanje djelatnosti posredovanja u prometu nekretnina koji ima sjedište na teritoriju države ugovornice Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru.

Nalogodavac je fizička ili pravna osoba koja s posrednikom u prometu nekretnina sklapa pisani ugovor o posredovanju (prodavatelj, kupac, zakupnik, zakupodavac, najmodavac, najmoprimac i drugi mogući sudionici u prometu nekretnina).

Treća osoba je osoba koju posrednik u prometu nekretnina nastoji povezati s nalogodavcem radi pregovara o sklapanju pravnih poslova kojih je predmet određena nekretnina.

Ugovor o posredovanju u prometu nekretnina sklapa se u pisanome obliku i na određeno vrijeme, a  može biti standardni (otvoreni) ili isključivi.


Standardno (otvoreno) posredovanje:  Nalogodavac je ovlašten potpisati ugovor s više agencija za nekretnine.

U tom slučaju to se ne vodi kao isključiv odnos između stranaka, ali je Nalogodavac obvezan pridržavati se svih odredaba Ugovora, posebno međusobne suradnje.                        

Isključivo posredovanje: Ugovorom o posredovanju Nalogodavac se može obvezati da za posredovani posao neće angažirati nijednoga drugog posrednika, a koja obveza mora biti izričito ugovorena. Ako je za vrijeme trajanja ugovora o isključivome posredovanju Nalogodavac sklopio mimo Posrednika pravni posao samostalno ili preko drugog posrednika, a za koji je isključivom Posredniku bio dan nalog za posredovanje, dužan je Posredniku platiti posredničku naknadu u cijelosti. Kod isključivog posredovanja Posrednik koordinira čitav proces kupoprodaje, najma ili zakupa do zaključenja pravnog posla.

Ugovor o pod posredovanju

(1) Posrednik može prenijeti ugovor o posredovanju na druge posrednike ako tako ugovore Posrednik i Nalogodavac.
(2) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka Nalogodavac ostaje u ugovornome odnosu samo s Posrednikom s kojim je sklopio ugovor, a Posrednik će Nalogodavcu predati popis posrednika na koje se ugovor o posredovanju prenosi.

Ponuda

Ponuda Posrednika sadrži podatke koju su zaprimljeni pismenim i usmenim putem.
Posrednik zadržava mogućnost pogreške u opisu i cijeni nekretnine koja može nastati zbog pogrešno danih podataka sa strane Nalogodavca ili promjene uvjeta prodaje, najma ili zakupa koji nisu predani pismenim putem, te mogućnost da je oglašena nekretnina već prodana ili iznajmljena ili je

Nalogodavac odustao od prodaje, najma ili zakupa. Ponude i obavijesti Posrednika primatelj – Nalogodavac  mora čuvati u povjerenju i samo ih uz pismeno odobrenje Posrednika smije prenijeti trećoj osobi. Ukoliko je primatelj ponude već upoznat s nekretninama koje mu je Posrednik ponudio, obvezan je o tome obavijestiti Posrednika bez odgode.

Obveze posrednika

1. nastojati naći i dovesti u vezu s nalogodavcem osobu radi sklapanja posredovanog posla,
2. upoznati nalogodavca s prosječnom tržišnom cijenom slične nekretnine,
3. izvršiti uvid u isprave kojima se dokazuje vlasništvo ili drugo stvarno pravo na predmetnoj nekretnini i upozoriti nalogodavca na očite nedostatke i moguće rizike u svezi s neuređenim zemljišnoknjižnim stanjem nekretnine,
4. obaviti potrebne radnje radi predstavljanja (prezentacije) nekretnine na tržištu, oglasiti nekretninu na odgovarajući način koji odredi agencija,
5. omogućiti pregled nekretnina,
6. posredovati u pregovorima i nastojati da dođe do sklapanja ugovora, ako se na to posebno obvezao,
7. čuvati osobne podatke nalogodavca, te po pisanome nalogu nalogodavca čuvati kao poslovnu tajnu podatke o nekretnini za koju posreduje ili u vezi s tom nekretninom ili s poslom za koji posreduje,
8. ako je predmet sklapanja ugovora zemljište, provjeriti namjenu predmetnog zemljišta u skladu s propisima o prostornom uređenju koji se odnose na to zemljište,
9. obavijestiti nalogodavca o svim okolnostima važnim za namjeravani posao koje su mu poznate.

Smatra se da je Posrednik omogućio Nalogodavcu stupanje u vezu s trećom osobom (fizičkom ili pravnom) s kojom je pregovarao za sklapanje pravnog posla, a naročito ako je:
neposredno odveo ili uputio Nalogodavca u razgledavanje predmetne nekretnine, organizirao susret između Nalogodavca i treće ugovorne osobe radi pregovaranja za sklapanje pravnog posla; Nalogodavcu priopćio ime, broj telefona, telefaksa ili e-maila treće osobe ovlaštene za sklapanje pravnog posla ili mu je priopćio točnu lokaciju tražene nekretnine.

Obveze nalogodavca

1. obavijestiti posrednika o svim okolnostima koje su važne za obavljanje posredovanja i predočiti točne podatke o nekretnini te ako posjeduje dati posredniku na uvid lokacijsku, građevinsku, odnosno uporabnu dozvolu za nekretninu koja je predmet ugovora te dati na uvidi posredniku dokaze o ispunjavanju obveza prema trećoj strani,
2. dati posredniku na uvid isprave koje dokazuju njegovo vlasništvo na nekretnini, odnosno drugo stvarno pravo na nekretnini koja je predmet ugovora te upozoriti posrednika na sve uknjižene i neuknjižene terete koji postoje na nekretnini,
3. osigurati posredniku i trećoj osobi zainteresiranoj za zaključivanje posredovanog posla razgledanje nekretnine,
4. obavijestiti posrednika o svim bitnim podacima o traženoj nekretnini što posebno uključuje opis nekretnine i cijenu,
5. odmah nakon sklapanja posredovanog pravnog posla, odnosno predugovora kojim se obvezao sklopiti posredovani pravni posao, ako su posrednik i nalogodavac ugovorili da se pravo na plaćanje posredničke naknade stječe već pri sklapanju predugovora, isplatiti posredniku posredničku naknadu, osim ako nije drukčije ugovoreno.
6. ako je to izričito ugovoreno naknaditi posredniku troškove učinjene tijekom posredovanja koji prelaze uobičajene troškove posredovanja,
7. obavijestiti posrednika pisanim putem o svim promjenama povezanim s poslom za koji je ovlastio posrednika, a posebno o promjenama povezanim s vlasništvom na nekretnini.

Nalogodavac nije dužan pristupiti pregovorima za sklapanje posredovanog posla s trećom osobom koju je Posrednik našao, niti sklopiti pravni posao, a odredba ugovora kojom je ugovoreno drukčije, ništetna je.
Nalogodavac će odgovarati za štetu, ako pri tom nije postupio u dobroj vjeri, ako je zatajio ili dao netočne podatke bitne za poslove posredovanja u cilju sklapanja pravnog posla, te je dužan naknaditi sve troškove učinjene tijekom posredovanja, koji ne mogu biti veći od posredničke naknade za posredovani posao.
Nalogodavac je odgovoran za štetu i u slučaju namjernog ili izrazito nemarnog ponašanja sa svoje strane, prema Posredniku ili trećoj ugovornoj osobi koju je našao Posrednik, te je dužan naknaditi sve prouzročene troškove tijekom posredovanja, koji ne mogu biti veći od posredničke naknade za posredovani posao.

 Pravo na posredničku naknadu

Posrednik stječe pravo na naknadu odmah po potpisu kupoprodajnog predugovora, kupoprodajnog ugovora ili zaključenja drugog pravnog posla vezanog za prijenos prava vlasništva nekretnine, odnosno odmah nakon primitka iznosa kapare, dijela ili cijele kupovine. Ukoliko Nalogodavac odustane od sklapanja posredovanog posla dužan je naknaditi Posredniku troškove utrošenog vremena, oglašavanja, te ostale troškove prema posredničkoj tarifi.
Nalogodavac je dužan platiti naknadu Posredniku i kad je s osobom s koju je našao Posrednik, sklopio pravni posao različit od onoga za koji se posredovalo, koji je iste vrijednosti kao i pravni posao odnosno kojim se postiže ista svrha kao i posredovanim pravnim poslom. Posrednik ima pravo na naknadu ako bračni, odnosno izvanbračni drug, potomak ili roditelj Nalogodavca sklopi posredovani pravni posao s osobom koju je našao Posrednik.

Troškove dodatnih usluga u vezi s poslom koji je predmet posredovanja Posrednik može naplatiti u visini stvarnih troškova ako je to posebno ugovoreno između Posrednika i Nalogodavca.

Posrednik ima pravo na naknadu i kad ona nije u ugovoru o posredovanju izričito ugovorena.

Visina naknade utvrđuje se posredničkom tarifom.

Posrednička naknada

Visina posredničke naknade određuje se ugovorom o posredovanju i naplaćuje se u postocima od ukupnog postignutog iznosa kupoprodajne cijene nekretnine.
Dalje navedeni postoci plaćaju se kao posrednička naknada.

PRODAJA

Posrednička naknada za posredovanje prilikom prodaje naplaćuje se od prodavatelja  prema iznosu  ugovorene cijene nekretnine :

-3% osim ako je ugovorena kupoprodajna cijena i ostvarena kupoprodajna cijena manja od 35.000,00 € - onda je jedinična provizija 1.000,00 €, obračunato u kunskoj protuvrijednosti po srednjem tečaju HNB-a na dan prodaje

-1 % za posredovanje prilikom provjere nekretnine i pripreme dokumentacije za nekretninu za koju posrednik direktno ne posreduje.

KUPNJA

Provizija za posredovanje prilikom kupnje naplaćuje se od kupca  ovisno o uslugama koje su izvršene, za kupce iz tuzemstva provizija za kupljene nekretnine koje su već u ponudi agencije naplaćuje se 1%, a provizija za sklopljeni ugovor o traženju nekretnine naplaćuje se 3%.

ZAMJENA

Prilikom zamjene nekretnine naknada se naplaćuje od svake strane u zamjeni, a postotak se računa od vrijednosti nekretnine koju je strana stekla zamjenom i iznosi  1–3 %.

Nekretnine Ines d.o.o. zadržava pravo da promijeni visinu posredničkih naknada, što se točno određuje ugovorom o posredovanju prema dogovoru Nalogodavca i Posrednika ovisno o obimu posla, načinu oglašavanja, odnosno zahtjevima Nalogodavca s time da naknada ne smije prelaziti 6 % kupoprodajne cijene nekretnine.

IZNAJMLJIVANJE I DAVANJE U ZAKUP

Posrednička naknada naplaćuje se od najmodavca/zakupodavca i to u postotku od mjesečne najamnine/zakupnine:

2 mjesečne ugovorene rate neto  - Minimalno

UNAJMLJIVANJE I ZAKUP
Posrednička naknada naplaćuje se od najmoprimca/zakupnika i to u postotku od mjesečne najamnine/zakupnine:
- ako se ugovor sklapa na godinu dana - 1 mjesečna najamnina
- ako se ugovor sklapa na 3 godine onda je  provizija - 3 ugovorne mjesečne najamnine ili zakupa
- ako se ugovor sklapa na 5 godina onda je  provizija - 5 mjesečnih najamnina ili zakupa.

POSREDNIČKA SATNICA 
Ako je to izričito ugovoreno Posrednik u dogovoru s naručiteljem može za njega obaviti i druge usluge i radnje u vezi s poslom koji je predmet posredovanja, a koje usluge i radnje prelaze uobičajene troškove posredovanja.

Posrednička satnica iznosi 100,00 kn.

Redoviti troškovi agencije izraženi su u cjeniku agencije na oglasnoj ploči u poslovnim prostorijama agencije.

ZAVRŠNE ODREDBE

Prestanak ugovora o posredovanju

Ugovor o posredovanju sklopljen na određeno vrijeme prestaje istekom roka na koji je sklopljen ako u tome roku nije sklopljen ugovor za koji je posredovano ili pismenim otkazom bilo koje od ugovornih strana, pod uvjetom da opoziv nije protivan načelu savjesnosti. Postupak otkaza naloga s tim u svezi ne može pasti u nevrijeme, dakle s namjerom da se Posrednika liši ili svjesno ošteti prava na naknadu. Nalogodavac je dužan naknaditi Posredniku učinjene troškove za koje je inače bilo izričito ugovoreno da ih Nalogodavac posebno plaća.

Ako u roku ne dužem od vremena trajanja sklopljenog ugovora o posredovanju nakon prestanka tog ugovora Nalogodavac sklopi pravni posao koji je pretežito posljedica Posrednikova djelovanja prije prestanka ugovora o posredovanju, dužan je Posredniku platiti posredničku naknadu u cijelosti.

Opće odredbe i rješavanje sporova

Na odnose između Nalogodavca i Posrednika proizašle iz ugovora o posredovanju koji nisu uređeni ovim Općim uvjetima poslovanja niti ugovorom o posredovanju, primjenjuju se odredbe Zakona o posredovanju u prometu nekretnina i Zakona o obveznim odnosima.

Za moguće sporove nadležan je Općinski sud u Novom Zagrebu.

Nekretnine Ines d.o.o. za posredovanje u prometu nekretnina

01.01.2015